Jdi na obsah Jdi na menu
 

Stanovy

znak.jpg dolni-lomna_ok.jpg
Zpět Dále

STANOVY
Sportovně společenského klubu Dolní Lomná, o. s.


Článek 1

Základní ustanovení

 1. Název občanského sdružení je Sportovně společenský klub Dolní Lomná, o. s. (zkráceně SSK Dolní Lomná), dále jen SSK.
 2. SSK je dobrovolným sdružením fyzických a právnických osob, které vyvíjejí zejména sportovní činnost v souladu s Ústavou, právním řádem České republiky a těmito Stanovami.
 3. SSK je ve smyslu zákona 83/1990 Sb., o sdružování občanů právnickou osobou schopnou nabývat práva a povinnosti podle zákonů České republiky a těchto Stanov.
 4. Sídlem SSK je obec Dolní Lomná č.p.75, okres Frýdek-Místek, PSČ 739 91


Článek 2

Cíle činnosti SSK

 1. Všestranně vytvářet podmínky pro provozování a rozvoj sportovní činnosti
 2. Přispívat rozvoji kultury a sportu v obci Dolní Lomná
 3. Organizovat společenskou a zájmovou činnost svých členů a občanů Dolní Lomné


Článek 3

Členství v SSK

 1. Členem SSK může být každá fyzická osoba, která souhlasí se stanovami a cíli SSK
 2. Členství je dobrovolné. Nikomu není upřeno právo požádat o členství. Nikdo nesmí být nucen ke členství proti své vůli.
 3. Členství vzniká dnem přijetím za člena, o kterém rozhoduje Rada SSK na základě podané písemné přihlášky uchazeče o členství.
 4. Členství zaniká:
 • vystoupením člena SSK a to dnem uvedeným v písemném oznámení Radě SSK
 • úmrtím člena
 • vyloučením člena z SSK, a to dnem, kdy o tomto vyloučení rozhodne Rada SSK.


Článek 4

Práva a povinnosti členů

 1. Člen občanského sdružení má zejména právo:
 • účastnit se jednání členské schůze
 • hlasovat na jednání členské schůze v případě, že je plně způsobilý k právním úkonům
 • předkládat návrhy a náměty pro činnost SSK
 • obracet se na orgány SSK s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření
 • být navržen do Rady SSK.
 1. Člen občanského sdružení má zejména povinnost:
 • jednat v souladu s těmito stanovami, platnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů SSK
 • aktivně se podílet na plnění cílů SSK
 • svědomitě vykonávat funkce v orgánech SSK
 • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení.


Článek 5

Orgány SSK

 1. Orgány SSK jsou:
 • Členská schůze
 • Rada SSK
 • Další orgány zřízené Radou SSK


Článek 6

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem SSK a tvoří ji všichni členové tohoto sdružení.
 2. Členskou schůzi svolává Rada SSK nejméně jedenkrát ročně a též vždy, požádá-li o to alespoň polovina členů SSK. Termín pro svolání mimořádné členské schůze je do 30 dnů od oficiálního podání návrhů na její svolání.
 3. Členská schůze:
 • projednává jedenkrát ročně zprávu předsedy o činnosti SSK v uplynulém období
 • projednává výroční zprávu pověřeného člena Rady SSK o hospodaření SSK
 • projednává a schvaluje plán budoucích aktivit a úkolů SSK
 • schvaluje rozpočet SSK
 • spolurozhoduje o změně stanov.
 • volí a odvolává členy Rady SSK
 1. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů občanského sdružení.
 2. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou si rovné.
 3. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů.
 4. Ustavující členskou schůzi svolá přípravný výbor po zaregistrování stanov.


Článek 7

Rada SSK

 1. Rada SSK je výkonným orgánem občanského sdružení, které jej zastupuje navenek.
 2. Rada SSK má nejméně 3 členy. Počet členů je vždy lichý.
 3. Radu SSK tvoří členové přípravného výboru SSK a členové SSK zvoleni na řádné členské schůzi.
 4. Za člena Rady SSK může být zvolen jen člen SSK, který s nominací souhlasí.
 5. Rada SSK zejména:
 • volí ze svých členů předsedu a odvolává jej
 • svolává nejméně jedenkrát ročně členskou schůzi
 • rozhoduje o přijetí nového člena, případně rozhoduje o vyloučení člena z SSK
 • rozhoduje o nominaci člena SSK do Rady SSK
 • rozhoduje o vyloučení člena občanského sdružení
 • rozhoduje o zrušení občanského sdružení
 • spolurozhoduje o změně stanov
 • koordinuje činnost občanského sdružení
 • zpracovává podklady pro jednání a rozhodnutí členské schůze
 • pověřuje člena Rady SSK kontrolou a evidencí hospodaření občanského sdružení.
 1. Rada SSK je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 2. Rada SSK rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov (Článek 7 odst. 5) písm. g) vyžaduje pro přijetí souhlas alespoň poloviny všech členů občanského sdružení a zároveň alespoň poloviny všech členů Rady SSK. Rozhodnutí o nominaci člena do Rady SSK (§ 7 odst. 5) písm. d) vyžaduje pro přijetí souhlas alespoň poloviny všech členů Rady


Článek 8

Předseda

 1. Předseda je vždy členem Rady SSK.
 2. Předsedu volí ze svých členů Rada SSK a též jej odvolává.
 3. Předseda zejména:
 • zastupuje občanské sdružení navenek a činí jeho jménem právní úkony
 • spravuje účet občanského sdružení a rozhoduje se zbylými členy Rady SSK o použití finančních prostředků na tomto účtu
 • připravuje podklady pro jednání Rady SSK.
 1. Předseda je ze své činnosti odpovědný Radě SSK.
 2. V nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda Rady SSK.


Článek 9

Další orgány

 1. Rada SSK může na návrh člena Rady SSK rozhodnout o zřízení dalších orgánů sdružení.


Článek 10

Hospodaření

 1. Občanské sdružení je ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění, neziskovou právnickou osobou. Případný zisk ze svých aktivit, sponzorské dary a jiné příjmy (po odečtení režijních nákladů, výdajů na organizaci, správu a nutné platby) vynaloží ve prospěch cílů podle Článku 2.
 2. Příjmy občanského sdružení tvoří zejména:
 • dary a příspěvky fyzických a právnických osob
 • přidělené granty a dotace
 • příjmy z vedlejší činnosti
 • příjmy z činností spojených s požadavky Obecního úřadů v Dolní Lomné (brigádnická činnost)
 • výnosy z majetku občanského sdružení.
 1. Hospodařením občanského sdružení je Radou SSK pověřen (Článek 7 odst. 5) písm. j) její člen, který je spolu s předsedou odpovědný za řádný výkon hospodaření a vedení účetnictví tohoto sdružení.
 2. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Radou SSK, která je též oprávněna hospodaření SSK kontrolovat.


Článek 11

Zánik občanského sdružení

 1. Občanské sdružení zaniká:
 • na základě rozhodnutí Rady SSK o dobrovolném rozpuštění nebo sloučení s jiným občanským sdružením [Článek 7 odst. 5) písm. f)],
 • rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.
 1. Zaniká-li občanské sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně Rada SSK o majetkovém vypořádání.


Článek 12

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Ministerstva vnitra České republiky. Jejich publikaci a distribuci zajistí Rada SSK.
 2. Občanské sdružení má právo v souladu s cíli své činnosti se obracet na státní orgány s peticemi a žádostmi.

 

Zpět Dále